Comunicat Oficial

În urma acțiunilor conduse în ultimele zile de către auto-proclamați reprezentanți ai studenților, Liga Studenților din Tîrgu Mureș dorește să aducă la lumină câteva aspecte în legătură cu deciziile ce îi privesc pe studenți, din ipostaza de organizație recunoscută de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș ca organizație reprezentativă a studenților universității (împreună cu Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș, conform art. 157 din Carta Universității), după cum urmează:

  1. Cel mai înalt for decizional și de deliberare, în cadrul UMFST, este reprezentat de către Senatul Universității, compus din personal didactic și de cercetare (în procent de 75%) și de către reprezentanți ai studenților (în procent de 25%); alocarea numărului de locuri se realizează cu respectarea proporționalității cadre didactice și de cercetare / studenţi și a liniilor de studii, precum și cu reprezentarea proporțională a facultăților, locurile fiind ocupate prin alegeri (conform art. 44 din Carta Universității);

În ceea ce privește reprezentații studenților în Senatul Universității, orice student al UMFST poate candida pentru unul dintre posturile vacante pentru a deveni student senator și, de asemenea, toți studenții UMFST au dreptul de a-și alege reprezentații în Senatul UMFST, prin exprimarea votului, conform procedurii de desfășurare a alegerilor, fapt pe care organizația l-a promovat și încurajat în permanență;

  • Membrii Senatului au obligația păstrării confidențialității subiectelor dezbătute, hotărârile, deciziile, regulamentele și rezoluțiile adoptate urmând a fi redactate într-o formă finală și avizate din punct de vedere juridic, înainte de a putea fi făcute publice (conform art. 98, art. 99, art. 103 din Carta Universității), așadar propagarea informațiilor înaintea validării formei lor finale reprezintă, într-o anumită măsură, o formă de dezinformare.

În plus, paradoxal ratei de participare în cadrul ședințelor Senatului UMFST a studenților senatori reprezentanți ai liniei maghiare, s-a realizat răspândirea unor informații de o veridicitate îndoielnică, pe care o considerăm a reprezinta o formă de atac la adresa membrilor care își respectă obligația de a participa la ședințele senatului – studenții senatori reprezentanți ai liniilor de predare română și engleză;

  • Pe de altă parte, Consiliul de Administrație, structura de conducere operativă a Universității (din care face parte și câte un reprezentant al Ligii Studenților, respectiv al Asociației Studenților Maghiari), poate emite hotărâri, care au putere executorie (conform art. 6 din Regulamentul Consiliului de Administrație al UMFST) și poate aproba proceduri de derulare a anumitor activități pe baza regulametelor deja existente (conform art. 7 din Regulamentul Consiliului de Administrație al UMFST). Așadar, în urma ședintei Consiliului de Administrație din data de 14.01.2019, s-a emis o Procedură Operațională privind modul de desfășurare a examenelor pe bază de teste scrise (regulamentul pentru desfășurarea examenelor pe bază de teste scrise fiind aprobat în ședința de senat din data de 18.04.2018 – art. 85 din Regulamentul Didactic și de Activitate Profesională a Studenților), care prevede următoarele:
  • ”Programarea sălilor de examen va fi făcută la nivelul Decanatelor (…) în intervalul orar 8 – 20, cu începere la fiecare 3 ore, în oricare zi a săptămânii. Programarea examenlor în zilele nelucrătoare se poate face doar cu acordul studenților și a cadrelor didactice.”
  • ”Testele de tip grilă pentru examenele teoretice din sesiunile de examene se vor elabora în comun, de către colective de autori, pentru toate seriile și liniile de predare: română, maghiară, engleză. Fiecare dintre titularii liniilor de predare va propune un număr egal de întrebări.”
  • ”Întrebările și răspunsurile se vor regăsi în materialele predate la curs și lucrările practice/seminarii/stagii, respectiv în materialele bibliografice propuse în Fișele Disciplinelor. Subiectele vor fi identice în fiecare dintre variantele în limbile română, maghiară, engleză.”
  • ”Punctajele obținute la testele grilă vor fi ajustate în raport cu cel mai mare punctaj obținut în sesiunea respectivă, la nivelul tuturor liniilor de predare. Asftfel, punctajul cel mai mare va corespunde notei 10 la examenul scris, dar nu mai puțin de 80% din punctajul maxim care se poate obține pe grilă, iar nota 5 la examenul scris va fi cea corespunzătoare a 50% din punctajul maxim care se poate obține pe grilă. În care niciun student nu obține minim 80%, nu va exista nota 10, iar nota maximă va fi ajustată corespunzător.”
  • ”Decanatul are obligația de a verifica respectarea regulamentelor și procedurii în vigoare.”
    • Dat fiind faptul că Liga Studenților din Tîrgu Mureș pune pe prim plan interesele studenților pe care îi reprezintă, considerăm că menținerea unui nivel înalt în calitatea învățământului este un aspect important ce ghidează luarea deciziilor; așadar, susținem punerea în aplicare și respectarea regulamentul de standardizare a examenelor scrise, având în considerare că linia de predare căreia aparține un student nu trebuie să reprezinte un impediment în parcursul său academic, cu atât mai puțin un pretext de discriminare – fie aceasta negativă sau pozitivă. Susținem, de asemenea, dreptul fiecărui student de a își exprima în mod liber părerea în ceea ce privește activitatea organizației și, în acest sens, dorim să relansăm tuturor studenților învitația de ni se adresa, indiferent de facultate, specializare sau linie de predare, fiindcă depășind barierele de comunicare între noi putem cu adevărat crea o punte între studenți și Universitate.

În numele Ligii Studenților din Tîrgu Mureș,

Dalia-Lavinia Dreptate

Președinte