Skip to content

Statut

Act additional nr. 3 / 15.05.2015 de completare şi modificare a Statutului Ligii Studenţilor din Tîrgu-Mureş conform A.G.A. nr 1 pe 2015

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1

Denumirea Asociaţiei este LIGA STUDENŢILOR DIN TÎRGU MUREŞ în conformitate cu încheierea civilă nr. 1055/1 martie 1990.

Art. 2

Sediul Asociaţiei se află în Tîrgu Mureş str.Nicolae Grigorescu, nr.15 conform contractului de comodat reactualizat anual.

Art. 3

 

Asociaţia se constituie pe perioada nedeterminată.

 

 Art. 4

Asociaţia este persoană juridică de drept privat român, fără scop patrimonial şi îşi conduce activitatea în conformitate cu prezentul Statut, cu Actul Constitutiv al Asociaţiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu legislaţia în vigoare în România.

Art. 5

(1) Asociaţia se bazează pe principiile constituţionale ale pluralismului şi libertăţii de asociere.
(2) Asociaţia este o organizaţie democratică şi independentă faţă de Universitatea de Medicină şi   Farmacie din Tîrgu Mureş, faţă de orice autorităţi publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, culte religioase, instituţii de învăţământ, precum şi faţă de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare, precum şi dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi faţă de orice chestiune de interes public fără ca  acestea să contravină statutului asociaţiei.

Art. 6

(1) Asociaţia are cont bancar, ştampilă şi însemne proprii.
(2) Manualul de identitate al asociaţiei va fi aprobat prin hotărâre a Adunării Generale.

CAPITOLUL II  Membri Asociaţiei

Art. 7

(1) Poate deveni membru al Asociaţiei orice student din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, indiferent de sex, etnie, naţionalitate, apartenenţa politică sau credinţă religioasă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) nu a suferit condamnări penale definitive;
b) nu a fost sancţionat disciplinar de către instituţii de învăţământ superior din ţară sau din  străinătate;
c) nu este membru al altor organizaţii – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror  scopuri şi activităţi vin în contradicţie cu scopurile Asociaţiei.
d) nu a adus prejudicii morale şi materiale Asociaţiei.
(2) Calitatea de membru al Asociaţiei implică adeziunea deplină la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.
(3) Toţi membrii Asociaţiei sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Asociaţie.

Art. 8

(1) Calitatea de membru se dobândeşte pe baza de cerere adresată Preşedintelui Asociaţiei. Cererea se depune la Secretariatul Asociaţiei până la o dată stabilită de Consiliu Director al Asociaţiei.

(2) Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la art.7 alin.1. În situaţia în care, ulterior primirii în Asociaţie, se va constata că datele din declaratia pe proprie răspundere înregistrată la înscriere nu corespund realităţii în ceea ce priveşte aceste condiţii, solicitantul va putea fi exclus din Asociaţie, la propunerea oricărui membru al Asociaţiei, prin hotărârea Adunării Reprezentanţilor.

(3) Preşedintele Asociaţiei va supune cererea aprobării Consiliului Director, care va decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

(4) Începând cu data înregistrării cererii de primire la Secretariatul Asociaţiei şi până la data aprobării cererii de către Consiliu Director, persoanele care doresc să devină membrii ai Asociaţiei pot lua parte la activităţile acesteia în calitate de observatori, fără a avea drept de vot sau dreptul de a lua decizii.

Art. 9

 

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:

 1. a) prin renunţarea scrisă la calitatea de membru;
 2. b) prin excluderea din Asociaţie de către Adunarea Reprezentanţilor, ca sancţiune pentru: încălcări grave şi/sau repetate ale prevederilor Actului Constitutiv şi/sau Statutului; acţiuni şi/sau conduite repetate ce contravin scopurilor Asociaţiei; neparticiparea în mod nejustificat la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale Ordinare ; neparticiparea în mod nejustificat la trei şedinţe ale Adunării Generale; alte fapte grave aflate în contradicţie cu activitatea Asociaţiei şi care vor fi calificate c atare de către Adunarea Generală;
 3. c) neachitării cotizaţiei timp de un an ;
 4. d) pierderea calităţii de student;
 5. e) în alte situaţii prevăzute de legea aplicabilă, Actul Constitutiv şi Statut;
 6. f) prin deces;

Art. 10

 

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

(a) să ia parte la Adunarea Generală şi să îşi exprime votul în cadrul acesteia;

(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei;

(c) să participe la toate formele de activitate ale Asociaţiei;

(d) să prezinte oricărui organ de conducere, administrare şi control al Asociaţiei propuneri, sugestii şi sesizări în legătură cu orice probleme care interesează activitatea Asociaţiei şi să primească răspunsuri de la acestea într-un termen rezonabil;

(e) să îşi exprime nestingherit opiniile şi să critice printr-o formă civilizată activitatea oricărui organ de conducere, administrare şi control din cadrul Asociaţiei, cu privire la orice problemă ce afectează activitatea Asociaţiei într-un mod negativ;

(f) să îşi precizeze personal poziţia în cazul în care organele Asociaţiei iau în discuţie problemele care îi privesc;

(g) să fie informaţi la cerere cu privire la activitatea şi situaţia financiară a Asociaţiei;

(h) să li se faciliteze participarea la activităţile Asociaţiei şi să primească sprijinul acesteia în vederea protejării drepturilor şi intereselor lor materiale sau morale;

(i) să aibă acces la baza materială şi la alte disponibilităţi ale Asociaţiei, în condiţiile stabilite de Adunarea Reprezentanţilor.

Art. 11

 

Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

(a) să respecte Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, precum şi hotărârile legale şi statutare ale Consiliului Director, Adunării Reprezentanţilor şi ale Adunării Generale;

(b) să plătească taxa de înscriere, cotizaţia, precum şi orice alte contribuţii stabilite de Statutul Asociaţiei sau prin hotărârea legală şi statutară a Adunării Generale;

(c) să manifeste, în activitatea universitară şi extrauniversitară, o conduită care să nu contravină scopurilor şi intereselor Asociaţiei sau care să aducă prejudicii morale şi materiale Asociaţiei ;

(d) să participe la activităţile desfăşurate de Asociaţie la solicitarea coordonatorilor de departamente.

Art. 12

 

(1) Membrii Asociaţiei sunt activi, pasivi şi onorifici.

(2) Sunt membri activi persoanele prevăzute la art.7 alin.1 şi 2, cu cotizaţia plătită la zi.

(3) Sunt membri pasivi persoanele prevăzute la art.7 alin.1 şi 2, care nu au cotizaţia plătită la zi sau orice membru care prin decizia Consiliului Director este trecut în stare de membru pasiv datorită lipsei sale de solidaritate cu actiunile întreprinse de Asociaţie la consultarea cu Coordonatorul de Resurse Umane.

(4) Membrii pasivi pot lua parte la şedinţele Adunării Generale, fără a avea însă drept de vot (deliberativ sau consultativ) în cadrul acesteia.

(5) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală, în prezenţa majorităţii membrilor săi, poate decide, cu majoritate de voturi, acordarea calităţii de membru onorific persoanelor care au adus servicii deosebite Asociatiei şi care nu se mai pot încadra în statutul de membru activ/pasiv.

Art. 13

 

(1) Calitatea de membru onorific se dobândeşte în urma hotărârii Adunării Generale la propunerea Adunării Reprezentanţilor.

(2) Membrii onorifici nu sunt membri ai Adunării Generale, dar pot participa la orice şedinţă a acesteia cu drept de vot consultativ.

CAPITOLUL III  Scopurile Asociaţiei

 

Art. 14

 

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării şi apărării drepturilor şi intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş,  precum şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: ştiinţific, cultural, social, civic, sportiv, etc.

Art. 15

 

Asociaţia îşi propune:

 1. a) să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi pregătirea profesională, socială şi culturală a studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş ;
 2. b) să faciliteze crearea şi dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale, sportive între membrii săi şi studenţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
 3. c) să faciliteze comunicarea între cadrele didactice din învăţământul superior medical şi farmaceutic şi studenţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
 4. d) să afirme şi să promoveze toleranţa, pluralismul opiniilor, confruntarea liberă de idei, performanţa, spiritul critic şi autonomia universitară;
 5. e) să încurajeze şi să desfăşoare acţiuni de propagandă sanitară, culturală şi civică în rândul populaţiei;
 6. f) să desfăşoare în rândul elevilor de liceu acţiuni de informare privind condiţiile de admitere în învăţământul superior medical şi farmaceutic precum şi importanţa carierei de medic şi farmacist;
 7. g) să promoveze şi să apere drepturile omului.
 8. h) promovarea legăturilor de solidaritate şi prietenie între studenţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş.

Art. 16

 

Mijloacele de realizare a scopurilor Asociatiei sunt:

 1. a) dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru studenţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
 2. b) exprimarea poziţiei membrilor Asociatiei şi iniţierea de acţiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru studenţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
 3. c) reprezentarea studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu în faţa organelor de conducere şi administrare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş precum şi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine, în vederea apărării drepturilor şi intereselor materiale sau morale ale acestora.
 4. d) realizarea unor investigaţii permanente şi independente cu privire la: condiţiile de desfăşurare a activităţii universitare şi a cercetării ştiinţifice în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, condiţiile de viaţă ale studenţilor, competenţa pedagogică şi profesională şi integritatea morală a cadrelor didactice, fondul şi metodologia programei de învăţământ, utilizarea fondurilor băneşti alocate universităţii;
 5. e) iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, sociale, (cercuri ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, spectacole cultural artistice, congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale, festivaluri, etc.) pentru tineri, studenţi, elevi precum şi recompensarea studenţilor merituoşi;
 6. f) organizarea de activităţi sportive şi turistice şi facilitarea participării studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş la acestea şi a tinerilor din România şi din străinătate;
 7. g) înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci proprii;
 8. h) desfăşurarea de activităţi editoriale prin intermediul editării de cărţi, lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi alte materiale de popularizare, precum şi desfăşurarea oricăror altor acţiuni propagandistice, de informare şi popularizare;
 9. i) acordarea de ajutor în situaţia în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş sunt încălcate sau ameninţate;
 10. j) organizarea oricăror acţiuni de protest (petiţii, demonstraţii, marşuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile sau interesele studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş sunt încălcate sau ameninţate;
 11. k) promovarea colaborării cu organizaţii şi instituţii din ţara şi din străinătate.

 

 

 

 

CAPITOLUL IV Veniturile şi cheltuielile Asociaţiei

 

 

Art. 17

 

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează cu venituri provenite din: contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere, sponsorizări, donaţii, legate şi alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, precum şi alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la persoane fizice şi/sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.

(3) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

Art. 18

 

Resursele financiare ale Asociaţiei vor fi utilizate pentru:

 1. a) acordarea de premii studenţilor care au obţinut rezultate bune şi foarte bune în cadrul activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, etc. iniţiate şi/sau organizate de Asociaţie;
 2. b) ajutorarea membrilor Asociaţiei confruntaţi cu dificultăţi materiale;
 3. c) organizarea şi finanţarea acţiunilor ştiinţifice, culturale, turistice, sportive, etc., care au legătură cu scopurile Asociaţiei;
 4. d) donaţii;
 5. e) întreţinerea bibliotecii;
 6. f) finanţarea activităţilor editoriale şi propagandistice ce au legătură cu scopurile Asociaţiei;
 7. g) cumpărarea şi întreţinerea mobilierului, a rechizitelor, tipizatelor, imprimantelor, computerelor, telefoanelor, precum şi a oricăror altor echipamente aflate în proprietatea sau folosinţa Asociaţiei;
 8. h) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, etc.;
 9. i) acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea sediului Asociaţiei (energie electrică, termică, gaze naturale, apă, salubritate etc.)
 10. j) plata drepturilor băneşti ale angajaţilor Asociaţiei;
 11. k) acoperirea oricăror altor cheltuieli legate de funcţionarea Asociaţiei şi care au legătură cu scopul Asociaţiei.

Art. 19

 

Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director în consultare cu Adunarea Reprezentanţilor.

Art. 20

 

Valoarea taxei de înscriere în Asociaţie şi a cotizaţiei se stabilesc de către Adunarea Generală, care va decide în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor membrilor prezenţi.

Art. 21

 

(1) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.

(2) Bunurile mobile şi imobile aparţinând Asociaţiei pot fi folosite numai pentru realizarea scopurilor Asociaţiei şi nu pot fi împărţite între asociaţi.

Art. 22

 

Exerciţiul economico-financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL V Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

Secţiunea I Adunarea Generală

 

Art. 23

 

(1) Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, formată, la înfiinţare, din membrii fondatori.

(2) Din Adunarea Generală fac parte membrii activi şi membrii fondatori.

(3) Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un vot deliberativ.

(4) La şedinţele Adunării Generale pot participa, cu drept de vot consultativ, şi membrii onorifici.

(5) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 24

 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. b) dezbate şi aprobă bilanţul contabil;
 3. c) alege şi revocă membrii Consiliului Director în conformitate cu Art.45.(1) prin prezenţa a 50%+1 din membri Adunării Generale şi prin acordul a 50%+1 din membri prezenţi în conformitate cu regulamentul de alegeri;
 4. d) alege şi revocă cenzorul/membrii comisiei de cenzori, după caz, şi le stabileşte atribuţiile;
 5. e) alege Coordonatorii de Departamente.
 6. e) hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale sau afilierea la federaţii naţionale şi internaţionale;
 7. f) la propunerea Consiliului Director sau la propunerea a cel puţin o treime din membrii Adunării Generale, hotărăşte cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
 8. g) hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;
 9. h) dezbate raportul de activitate întocmit de Consiliul Director şi prezentat de Preşedintele Consiliului Director;
 10. i) dezbate şi aprobă rapoartele întocmite de cenzor/comisia de cenzori şi de coordonatorii de departamente.
 11. j) exercită orice alte competenţe prevăzute de legislaţia aplicabilă, Actul Constitutiv sau Statut.

Art. 25

 

(1) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare;

(2) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare de două ori pe an, iar în

şedinţe extraordinare – ori de câte ori este necesar;

(3) Perioada dintre două şedinţe ordinare nu poate fi mai mare de 6 luni şi mai mică de 5

Luni, excluzând vacanţele oficiale.

Art. 26

 

(1) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data şi locul desfăşurării Adunării Generale, ordinea de zi, data afişării, semnăturile membrilor Consiliului Director şi ştampila Asociaţiei.

(2) Convocatorul va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul Asociaţiei, în incinta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de dată fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare.

(3) Convocatorul va fi expediat fiecărui membru al Asociaţiei prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de dată fixată pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Ordinare.

Art. 27

 

(1) În situaţii urgenţe şi/sau excepţionale (care vor fi calificate ca atare de către Adunarea Reprezentanţilor), Consiliul Director va putea convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(2) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul membrilor Adunării Generale.

(3) Cererea prevăzută la alin.(2) va fi adresată Preşedintelui Asociaţiei. Acesta o va aduce de îndată la cunoştinţă Consiliului Director, care, după ce va verifică dacă cererea îndeplineşte condiţiile privind numărul semnatarilor specificate la alin. (2), va convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(4) Convocatorul privind Adunarea Generală Extraordinară va fi afişat în locurile menţionate la art. 26 alin.(2), cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de dată fixată pentru desfăşurarea şedinţei. În acest caz el va conţine, pe lângă menţiunile arătate la art. 26 alin.(1) şi referiri cu privire la situaţia de fapt care a determinat convocarea Adunării Generale Extraordinare.

(5) Convocatorul privind Adunarea Generală Extraordinară va fi expediat fiecărui membru al Asociaţiei prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare.

Art. 28

 

(1) Materialele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale vor fi puse la dispoziţia membrilor Asociaţiei la cererea scrisă a acestora, în termen de maxim 24 ore de la data înregistrării cererii la Secretariatul Asociaţiei.

(2) Fiecare participant la Adunarea Generală poate cere completarea ordinii de zi, chiar în ziua desfăşurării şedinţei Adunării Generale, dar înainte de începerea dezbaterilor. Cererea va fi supusă votului Adunării Generale.

 

Art. 29

 

(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile în prezenţa a 50%+1 din membrii săi, cu excepţia situaţiilor în care Actul Constitutiv, Statutul sau legea prevăd un alt cvorum de şedinţă.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul de şedinţa necesar pentru adoptarea în mod valabil a unei hotărâri, Adunarea Generală se va întruni din nou în termen de 14 zile calendaristice calculate începând cu data desfăşurării şedinţei la care nu s-a întrunit acest cvorum. În această situaţie, Consiliul Director este obligat să afişeze un nou convocator în locurile menţionate la art. 26 alin.(2), cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea noii şedinţe a Adunării Generale.

(3) Convocatorul va fi expediat numai acelor membri care nu au fost prezenţi la şedinţa Adunării Generale la care nu s-a îndeplinit cvorumul. Între data expedierii convocatorului şi data fixată pentru desfăşurarea noii şedinţe a Adunării Generale trebuie să existe un interval de cel puţin 10 zile calendaristice.

(4) Adunarea Generală convocată potrivit prevederilor alin.2-3 poate lua hotărâri cu

majoritate de voturi, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

Art. 30

 

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, dacă Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevăd altfel.

(2) Hotărârile privind persoanele se iau prin vot secret, excepţie face situaţia în care persoana în cauză este de acord cu cererea a minim 50%+1 Adunarea Generală ca aceasta să ia prin vot deschis.

(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 50%+1 a voturilor celor prezenţi, dacă Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevăd o altă majoritate, conform regulamentelor de alegeri.

Art. 31

 

Hotărârea de dizolvare a Asociaţiei se ia în prezenţa a două treimi din numărul membrilor Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor celor prezenţi.

Art. 32

 

Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de Vicepreşedintele Asociaţiei cu vechime mai mare, sau de o persoană desemnată în scris de Preşedintele Asociaţiei.

Art. 33

 

(1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, Secretarul Consiliului Director sau o altă persoană desemnată prin votul Adunării Generale va întocmi un proces-verbal cu privire la modul de desfăşurare a şedinţei, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(2) Hotărârile Adunării Generale se vor face publice pe pagina web a Asociaţiei de către Secretarul General la maxim 10 zile de la desfăşurarea şedinţei, acest document fiind semnat de Preşedinte şi Secretar General.

Art. 34

 

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale dispoziţiilor cuprinse în Statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 35

 

(1) Adunarea Reprezentanţilor va desemna o comisie care va elabora un regulament privind procedura de desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, precum şi procedura de alegere a membrilor Consiliului Director şi a cenzorului/ membrilor comisiei de cenzori, după caz.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. 1 va fi supus spre dezbatere şi aprobare Adunării Generale.

Secţiunea II Adunarea Reprezentanţilor

 

Art. 36

 

(1) Adunarea Reprezentanţilor este Organul de control al Consiliului Director între şedinţele Adunării Generale.

(2) Adunarea Reprezentanţilor este formată din Studenţii Reprezentanţi, din coordonatorii de departamente, din Consiliul Director şi din Cenzori.

(3) Fiecare membru al Adunării Reprezentanţilor are vot unic şi egal.

Art. 37

 

Atribuţiile Adunării Reprezentanţilor sunt:

 1. a) Înregistrează şi verifică reclamaţiile referitoare la comportamentul membrilor Asociaţiei, la activitatea Consiliului Director. În acest scop, orice membru al Adunării Reprezentanţilor are dreptul de a solicita şi primi toate documentele Asociaţiei de care are nevoie în cercetările sale prin solicitare scrisă, în limitele impuse de lege ;
 2. b) Investighează abuzurile comise de către persoanele fizice sau juridice în dauna Asociaţiei şi ia măsurile corespunzătoare;
 3. c) Validează candidaturile pentru Consiliu Director conform regulamentului de alegeri;
 4. d) Aprobă investiţii ale Consiliului Director în conformitate cu articolul 43.d)
 5. e) Realizează strategii de înfăptuire a scopurilor Asociaţiei;

Art. 38

 

(1) Adunarea Reprezentanţilor se întruneşte o dată pe săptămână, iar ordinea de zi va fi prezentată cu minim 24 de ore înaintea acesteia;

(2) În situaţii excepţionale şedinţa Adunării Reprezentanţilor se poate amâna, acest lucru se anunţă cu minim 24 de ore înaintea acesteia;

(3) Şedinţa Adunării Reprezentanţilor va avea cvorum la prezenţa a minim 50%+1 din totalul membrilor înscrişi pe procesul verbal;

Art. 39

 

(1) Departamentele Adunării Reprezentanţilor sunt:

 1. a) Departamentul de Sănătate Publică
 2. b) Departamentul de Activităţi Umanitare
 3. c) Departamentul de Integrare Studenţi
 4. d) Departamentul de Cultură
 5. e) Departamentul de Resurse Umane
 6. f) Departamentul de Educație Medicală
 7. g) Departamentul Sănătății Reproducerii și Anti-SIDA
 8. h) Departamentul de Sport şi Turism
 9. i) Departamentul de Mediatizare şi PR
 10. j) Departamentul de Proiecte
 11. k) Departamentul de Mobilităţi
 12. l) Departamentul de Medicină Dentară
 13. m) Departamentul de Farmacie
 14. k) Departamentul Studenţilor Internaţionali

(2) Consiliul Director va elabora un regulament de funcţionare a Adunării Reprezentanţilor

Secţiunea III Consiliu Director

 

Art. 40

 

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Membrii Consiliului Director se aleg de către Adunarea Generală dintre membrii acesteia cu menţiunea că un membru al Consiliului Director trebuie să aibă vechime de minim 1 an în Asociaţie, timp în care s-a remarcat într-un mod pozitiv constant în cadrul activităţilor întreprinse în cadrul organizaţiei şi primesc votul de validare a candidaturilor cu votul favorabil a 50%+1 din Adunării Reprezentanţilor.

(3) Consiliul Director va avea întotdeauna un număr impar de membri.

Art. 41

 

(1) Consiliul Director este format din: Preşedinte, Vicepreşedinte pe Relaţii Interne, Vicepreşedinte pe Relaţii Externe, Secretar General şi Trezorier.

(2) Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. El reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii şi încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în limitele conferite de lege, Actul Constitutiv şi Statut.

Art. 42

(1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de un an.

(2) Membrii Consiliului Director pot fi realeși în aceeași funcție sau în alta cumulând un maxim de trei mandate.

(3) Maximul de mandate, admis pentru funcția de Președinte (cumulat) este de doi ani.

(3) Funcţia interimară se cumulează la numărul maxim de mandate, excepție făcând cazul în care persoane ce atinge maximul mandatelor în numar de trei se află la jumătatea unuia dintre ele.

Art. 43

 

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. a) supune anual dezbaterii şi aprobării Adunării Generale raportul de activitate şi bilanţul contabil.
 2. b) supune dezbaterii şi aprobării Adunării Generale propunerile de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi orice alte propuneri şi măsuri ce trebuie ratificate de aceasta;
 3. c) decide cu privire la utilizarea dividendelor obţinute din participările Asociaţiei la societăţi comerciale române sau străine, acceptă donaţii, legate şi alte acte juridice cu titlu gratuit şi aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.
 4. d) aprobă statul de funcţiuni şi decide cu privire la drepturile băneşti ale angajaţilor Asociaţiei;
 5. e) administrează bunurile şi veniturile Asociaţiei şi ia toate măsurile pe care le socoteşte utile intereselor acesteia;
 6. f) veghează la stricta aplicare şi respectare a Actului Constitutiv şi Statutului;
 7. g) desfăşoară orice activităţi necesare pentru buna funcţionare a Asociaţiei şi pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor acesteia;
 8. h) numeşte interimari prin votul a 50%+1 din membrii acestuia până la următoare şedinţă a Adunării Generale.

i ) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de Actul Constitutiv, de Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 44

 

(1) Consiliul Director se întruneşte cel puţin odată pe luna sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2) Dacă legea, Actul Constitutiv sau Statutul nu prevăd altfel, Consiliul Director lucrează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(3) Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de Vicepreşedintele cu vechimea cea mai mare sau de o altă persoană desemnată în scris de Preşedinte.

(4) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art. 45

 

(1) Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi din funcţie de către Adunarea Generală, la propunerea scrisă a oricărui membru al Asociaţiei, în următoarele situaţii:

 1. a) dacă absentează nemotivat la 2 şedinţe consecutive ale Consiliului Director, sau la 3 şedinţe ale Consiliului Director în timpul unui mandat;
 2. b) dacă activitatea lor este necorespunzătoare sau contrară scopurilor Asociaţiei;
 3. c) dacă se fac vinovaţi de încălcarea gravă a legii, Actului Constitutiv sau a Statutului Asociaţiei;
 4. d) în orice altă situaţie în care conduita lor este contrară scopurilor şi intereselor Asociaţiei.

(2) Postul rămas vacant se va ocupă de îndată prin alegerea unui interimar de către Consiliu Director la aprobarea a 50%+1 din membrii săi, până la următoarea Adunare Generală.

(3) Pe postul revocat nu poate fi numit ca interimar persoana care anterior a fost demisă.

(4) Pe postul de interimar în Consiliu Director nu poate să candideze o persoană care anterior a fost respinsă pentru postul respectiv.

Art. 46

 

(1) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(2) Regulamentul de funcţionare al Consiliului Director va putea fi adoptat numai în

prezenţa a două treimi din numărul membrilor Adunării Reprezentanţilor,cu 50%+1 din numărul de voturi.

 

Secţiunea VI Controlul financiar

 

Art. 47

Adunarea Generală poate alege un cenzor sau o comisie de cenzori.

Art. 48

 

Dacă numărul membrilor Asociaţiei este mai mare de 15, desemnarea unui cenzor este obligatorie. În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri, Adunarea Generală este obligată să aleagă o comisie de cenzori.

Art. 49

 

(1) În realizarea competenţei sale cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică trimestrial modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. b) poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociaţiei;
 3. c) întocmeşte rapoarte şi le prezintă anual spre aprobare Adunării Generale;
 4. d) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 5. e) participă la şedinţele Adunării Generale şi a Adunării Reprezentanţilor ;
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, Actul Constitutiv sau Statut.

(2) În situaţia în care controlul financiar se exercită de o comisie de cenzori, regulile generale de organizare şi funcţionare ale acesteia se vor stabili de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL VII Dizolvarea şi Lichidarea Asociaţiei

 

Art. 50

 

Asociaţia se dizolvă: de drept, prin hotărâre judecătorească şi prin hotărâre a Adunării Generale.

Art. 51

 

(1) Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
 3. c) în orice alte situaţii prevăzute de legea aplicabilă;

(2)Constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin hotărâre judecătorească.

Art. 52

 

Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, pronunţată de instanţa competentă, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele situaţii:

 1. a) dacă scopurile sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopurilor este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) când Asociaţia urmăreşte alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit;
 4. d) dacă a devenit insolvabilă;
 5. e) în orice altă situaţie prevăzută de legea aplicabilă.

 

 

 

Art. 53

 

(1) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărâre a Adunării Generale, cu respectarea prevederilor art.31 din Statut.

(2) În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la instanţa competentă, pentru a fi înscrisă în Registrul special al instanţei.

Art. 54

 

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate în condiţiile şi potrivit procedurii prevăzute de O.G. 26/2000, modificată şi completată, precum şi cu respectarea oricăror altor dispoziţii legale aplicabile.

Art. 55

 

 În cazul dizolvării, bunurile rămase în urmă lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor intra în patrimoniul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, putând să fie utilizate de această numai pentru activităţi efectuate în beneficiul studenţilor.

 

CAPITOLUL VIII Prevederi finale

 

Art. 56

(1) Asocierea cu alte asociaţii sau afilierea la federaţii române sau străine sunt hotărâte de Adunarea Generală.

(2) Adunarea Generală poate delega în mod expres această atribuţie Consiliului Director.

Art. 57

 

Litigiile apărute între Asociaţie şi membrii săi sau între Asociaţie şi alte persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor competenţe potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 58

 

(1) Prevederile prezentului Statut se completează cu Actul Constitutiv al Asociaţiei, cu O.G. 26/2000, modificată şi completată, precum şi cu orice alte dispoziţii legale în vigoare.

(2) Modificarea sau completarea prezentului Statut se vor face în formă scrisă, prin hotărâre a Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de fond şi de formă impuse de Actul Constitutiv, Statut şi de legislaţia aplicabilă.

(3) Completările de explicare a procedurilor de lucru sau de aprofundare a atribuţiilor membrilor se vor face prin aprobarea de Adunarea Generală a regulamentelor de organizare şi funcţionare.

            Președinte                                                                                              Secretar General

Beleaua Marius-Alexandru                                                                                Branea Radu

Leave a Reply